Meerwaarde

Winst voor natuur

Herenakkoord met milieubeweging

Nog voor het grinddecreet werd aangepast, sloten de ontgrinders een herenakkoord met de milieusector. In mei 2008 spraken zij af dat in de toekomst enkel nog projectmatig grind zou worden gewonnen.

De milieubeweging kreeg garanties van de grindsector dat nieuwe grindwinning rechtstreeks of onrechtstreeks ook de ecologie ten goede komt. De gemaakte afspraken kregen definitief vorm in het aangepaste grinddecreet.

Projectmatige aanpak

Steengoed Projecten is zich ervan bewust dat ontginningen in het stroomgebied van de Maas onvermijdelijk het bestaande landschap herboetseren.

Een projectmatige aanpak met een wel doordacht toekomstbeeld laat toe om dit landschap te optimaliseren. Meer nog: dankzij de economische meerwaarde die de grindwinning creëert, is het mogelijk om de ecologische en landschappelijke waarde van het gebied aanzienlijk te verhogen en dit reeds tijdens de uitvoering van het project.

Economische meerwaarde, ecologische boost

Het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie Limburg, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Limburgs Landschap, Natuurpunt en verschillende lokale milieuverenigingen hebben grote plannen met de Maasvallei. Geen wonder, want de rivier is een bron van leven en biodiversiteit.

Door grindwinning aan projecten voor natuurontwikkeling te koppelen, levert Steengoed een belangrijke bijdrage tot de realisatie van plannen die anders moeilijk realiseerbaar of onbetaalbaar zouden zijn.

Extra impulsen voor meer natuur

Limburg is vandaag al veruit de meest groene provincie en herbergt dan ook talloze soorten die in de rest van Vlaanderen uiterst zeldzaam of jammer genoeg zelfs uitgestorven zijn. Die biodiversiteit is een schat die we moeten koesteren, conserveren en liefst nog verrijken.

Bij de zoektocht naar geschikte gebieden voor projectgrindwinning zal Steengoed Projecten daarom maximaal inspelen op de plannen voor natuurontwikkeling in de regio.

Zo creëren we nieuwe kansen die de biodiversiteit ten goede komen en zorgen we voor de ontwikkeling en het behoud van uitzonderlijke natuurwaarden.