Meerwaarde

Winst voor landbouw

Charter van goed nabuurschap

Een van de fundamenten van van het nieuwe grinddecreet is het charter van goed nabuurschap dat ontginnersfederatie Belbag en de Boerenbond afsloten en op 7 september 2010 plechtig ondertekenden. Deze overeenkomst verzoent de belangen van de grindsector met die van de land- en tuinbouwsector. Steengoed Projecten onderschrijft het charter en stelt alles in het werk om de gevolgen van de grindwinning voor de betrokken landbouwers tot een minimum te beperken.

Permanente dialoog

Steengoed Projecten zal voor elk projectinitiatief de landbouweffecten in kaart brengen via een objectief rapport en waar nodig passende flankerende maatregelen uitwerken in samenspraak met de landbouwsector.

Concreet betekent dit dat we in alle omstandigheden rekening houden met de landbouwwaarde van het gebied, de specifieke situatie van iedere individuele landbouwer en een passende compensatie voor het verlies aan landbouwareaal.

Van start tot finish

Door de landbouwsector van meet af aan te betrekken bij het zoeken naar nieuwe ontgrindingsgebieden kunnen we op constructieve wijze sneller tot onderlinge overeenstemming komen. Maar het charter legt ook goede praktijken tijdens de ontginning op.

Zo zullen de activiteiten van de ontginning die van de naburige land- en tuinbouwers niet hinderen. Dat houdt onder meer in dat akkers en weilanden in de omgeving altijd goed bereikbaar moeten blijven en dat teelten in toekomstig ontgrindingsgebied moeten kunnen worden geoogst. Steengoed Projecten zal bovendien mee streven naar een agrarische nabestemming in binnendijkse projectgebieden, waarbij over de kwaliteit van de herinrichting zal worden gewaakt.

Overleg en samenwerking van start tot finish: het charter van goed nabuurschap verzet de bakens en wijst de weg naar een nieuwe, op wederzijds respect gebaseerde relatie tussen grind en landbouw.