Winst voor natuur

Herenakkoord met milieubeweging

Nog voor het grinddecreet werd aangepast, sloten de ontgrinders een herenakkoord met de milieusector. In mei 2008 spraken zij af dat in de toekomst enkel nog projectmatig grind zou worden gewonnen. 

Dit voorakkoord bleek de voorbode voor de aanpassing van het grinddecreet. De milieubeweging kreeg garanties van de grindsector dat nieuwe grindwinning rechtstreeks of onrechtstreeks ook de ecologie ten goede komt. De gemaakte afspraken kregen definitief vorm in het aangepaste grinddecreet.

Meerwaarde voor de natuur afbeelding 1 Meerwaarde voor de natuur afbeelding 2

Projectmatige aanpak

Steengoed Projecten is zich ervan bewust dat de activiteiten van onze grindbedrijven in het stroomgebied van de Maas onvermijdelijk het landschap verstoren.

Tijdelijk dan toch, want een projectmatige aanpak met een duidelijk toekomstbeeld laat toe om het landschap en de natuur reeds tijdens de uitvoering te herboetseren. Meer nog: dankzij de economische meerwaarde die de grindwinning creëert, is het ook mogelijk om de ecologische waarde van het gebied aanzienlijk te verhogen.

Meerwaarde voor de natuur afbeelding 3

Economische meerwaarde, ecologische boost

Het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie Limburg, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Limburgs Landschap, Natuurpunt en verschillende lokale milieuverenigingen hebben grote plannen met de Maasvallei. Geen wonder, want de rivier is een bron van leven en biodiversiteit. Maar koken kost geld.

Door grindwinning aan projecten voor natuurontwikkeling te koppelen, levert Steengoed Projecten een belangrijke bijdrage tot de realisatie van plannen die anders gewoonweg onbetaalbaar zijn.

Meerwaarde voor de natuur afbeelding 4

Extra impulsen voor meer natuur

Limburg is vandaag al veruit de meest groene provincie en herbergt dan ook talloze soorten die in de rest van Vlaanderen uiterst zeldzaam of jammer genoeg zelfs uitgestorven zijn. Die biodiversiteit is een schat die we moeten koesteren, conserveren en liefst nog verrijken.

Bij de zoektocht naar geschikte gebieden voor projectgrindwinning zal Steengoed Projecten daarom maximaal inspelen op de plannen voor natuurontwikkeling in de regio. Doordat een aanzienlijk deel van de winst die onze grinderijen maken, terugvloeit naar de schatkist en de betrokken gemeenten, is het mogelijk om ecologische projecten te financieren waarvoor anders geen of te weinig middelen beschikbaar zijn.

Zo vormt de grindwinning niet langer een bedreiging voor de biodiversiteit, maar creëren we juist nieuwe kansen voor het behoud van de soortenrijkdom en de ontwikkeling en het behoud van uitzonderlijke natuurwaarden.

Meerwaarde voor de natuur afbeelding 5