Winst voor landbouw

Charter van goed nabuurschap

Een van de eerste resultaten van het nieuwe grinddecreet is het charter van goed nabuurschap dat Belbag en de Boerenbond op 7 september 2010 ondertekenden. Deze overeenkomst verzoent de belangen van de grindsector met die van de land- en tuinbouwsector. Steengoed Projecten onderschrijft het charter en stelt alles in het werk om de gevolgen van de grindwinning voor de betrokken landbouwers tot een minimum te beperken.

Meerwaarde voor de landbouw afbeelding 1Meerwaarde voor de landbouw afbeelding 2

Permanente dialoog

Via een permanente dialoog op provinciaal niveau willen beide sectoren de mogelijke belangenconflicten beperken.
Zo zal Steengoed Projecten voor elk project in de Maasvallei een objectief landbouweffectenrapport laten opstellen en waardevolle landbouwgebieden zoveel mogelijk ongerept laten.

Concreet betekent dit dat we in alle omstandigheden rekening houden met de landbouwwaarde van het gebied en de voorkeur geven aan projecten die de lokale land- en tuinbouwers weinig of geen schade berokkenen. Is er toch sprake van een negatieve impact, dan staat Steengoed Projecten borg voor een eerlijke vergoeding.

Meerwaarde voor de landbouw afbeelding 3

Van start tot finish

Door de landbouwsector van meet af aan te betrekken bij het zoeken naar nieuwe ontgrindingsgebieden, zullen we in de toekomst sneller tot onderlinge overeenstemming komen. Maar het charter legt ook goede praktijken tijdens de ontginning op. Zo mogen de activiteiten van de grinderijen die van de betrokken land- en tuinbouwers niet hinderen.

Dat houdt onder meer in dat akkers en weilanden in de omgeving altijd goed bereikbaar moeten blijven en dat teelten in toekomstig ontgrindingsgebied moeten kunnen worden geoogst. Steengoed Projecten zal bovendien mee streven naar een agrarische nabestemming in binnendijkse projectgebieden, terwijl een opvolgingscommissie over de kwaliteit van de herinrichting zal waken.

Overleg en samenwerking van start tot finish: het charter van goed nabuurschap verzet de bakens en wijst de weg naar een nieuwe, op wederzijds respect gebaseerde relatie tussen grind en landbouw.